Virtual Catholic Library

Saturday, July 3, 2010

Dấu Chân Trên Cát.

 Dấu Chân Trên Cát.

 Một đêm kia tôi mơ thấy tôi đang đi dạo
bước dọc theo bờ biển cùng với Chúa
và trên trời phản chiếu những hình ảnh cuộc đời tôi
Mỗi hình ảnh tôi đều chú ý tới những dấu chân trên cát
Ðôi lúc in rõ hai cặp dấu chân
có những lúc chỉ có một cặp mà thôi
Ðiều này làm tôi khó chịu vì tôi thấy
trong những lúc cuộc đời tôi xuống dốc
bởi những khổ đau thất vọng và lo lắng
Tôi nhìn thấy chỉ có một cặp dấu chân
Bởi vậy tôi nói với Chúa "Lạy Chúa, Ngài đã hứa với con
rằng nếu con đi theo Ngài
thì Ngài sẽ đi bên con luôn mãi
Nhưng con cảm thấy trong những lúc khó khăn nhất
của cuộc đời con, thì chỉ có
một cặp dấu chân in trên cát mà thôi.
Tại sao trong những lúc con cần Chúa nhất
Ngài lại không ở đây với con?"
Chúa trả lời,
"Những lúc con nhìn thấy chỉ có một cặp dấu chân
đó chính là những lúc Ta đang mang con trên vai."


Life is too short to wake up with regrets… So love the people who treat you right.. Forget about the ones who don't. Believe everything happens for a reason. If you get a second chance, grab it with both hands. If it changes your life, let it. Nobody said life would be easy, they just promised it would be worth it.

Friends are like balloons; once you let them go, you might not get them back. Sometimes we get so busy with our own lives and problems that we may not even notice that we've let them fly away. Sometimes we are so caught up in who's right and who's wrong that we forget what's right and wrong.. Sometimes we just don't realize what real friendship means until it is too late. I don't want to let that happen so I'm going to tie you to my heart so I never lose you.


Thank you for being in my life!!!

FOOTPRINTS

One night I dreamed I was walking
Along the beach with the Lord.
Many scenes from my life flashed across the sky.
In each scene I noticed footprints in the sand.
Sometimes there were two sets of footprints.
Other times there were one set of footprints.
This bothered me because I noticed that
During the low periods of my life when I was
Suffering from anguish, sorrow, or defeat,
I could see only one set of footprints,
So I said to the Lord, "You promised me,
Lord, that if I followed You,
You would walk with me always.
But I noticed that during the most trying periods
Of my life there have only been
One set of prints in the sand.
Why, When I have needed You most,
You have not been there for me?"
The Lord replied,
"The times when you have seen only one set of footprints
Is when I carried you."

By Mary Stevenson
(Born 11/08/1922 Died 1/06/1999)

No comments:

Post a Comment